Náčrt histórie kostolov farnosti Dolný Moštenec

Kostol svätého Cyrila a Metoda v Hornom Moštenci

Obec Horný Moštenec patrila až do nedávna ako filiálka do farnosti Podskalie. V Hornom Moštenci nebola v minulosti kaplnka ani kostol, preto chodievali veriaci do farského kostola do Podskalia. Prístupová cesta bola však namáhavá a v zimnom období takmer nepriechodná. Keď sa v roku 1945 stal správcom farnosti v Podskalí Jozef Fridrich, inicioval stavbu nového chrámu, o čo veriaci prejavili živý záujem a zamerali sa na sústredenie potrebného materiálu na kostol. Nový kostol chceli totiž vybudovať na "znak vďaky Všemohúcemu za ochranu za druhej svetovej vojny" . Plány chrámu vypracoval architekt - staviteľ Hrabačka z Považskej Bystrice. V roku 1948 začali veriaci Horného Moštenca kopať základy nového kostola a v roku 1950 dokončili hrubú stavbu. Nitriansky biskup dr. Eduard Néscey povolil v októbri 1950 slúžiť svätú omše v novom kostole v Hornom Moštenci. Kostol posvätil k úcte slovanských apoštolov sv. Cyrila Metoda čestný kanonik a považskobystrický dekan Štefan Bergendy.

Kostol svätého Gorazda v Dolnom Moštenci

Základný kameň kostola požehnal Ján Pavol II. 22. 4. 1990 v Bratislave. Kostol sa začal stavať 9. októbra 1998. Investorom bol RKFÚ v Považskej Bystrici. Dňa 29. júla 2001 kostol posvätil nitriansky sídelný biskup Ján Ch. kardinál Korec. Kostol v Dolnom Moštenci bol filiálnym kostolom farnosti Považská Bystrica - mesto. Od 1. 7. 2011 sa stal farským kostolom novovzniknutej farnosti.


 

Zriadenie a vyhlásenie novej farnosti Dolný Moštenec 

Žilinský diecézny biskup Mons. Doc. ThDr. Tomáš galis PhD. počas slávnostnej svätej omše dňa 4. júla 2011 zriadil dekrétom č. 1387/2011 novú farnosť v Dolnom Moštenci.

Nová farnosť vznikla zlúčením filiálky Dolný Moštenec, ktorá patrila do farnosti Považská Bystrica s filiálkou Horný Moštenec, ktorá patrila do farnosti Podskalie.

Obec Dolný Moštenec, osada Cingelov Laz a obec Horný Moštenec tvoria od 1. Júla 2011 samostantú farnosť s úradným kánonickým názvom Farnosť Dolný Moštenec. Kostol svätého Gorazda bol určený za farský kostol novozriadenej farnosti. Do úradu prvého administrátora farnosti bol žilinským biskupom uvedený d.p. Peter Buchtinec.